Privacy- en cookieverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Caravan Trading Europe BV. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Caravan Trading Europe BV gedaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Caravan Trading Europe BV uit welke persoonsgegevens Caravan Trading Europe BV gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeld wordt.

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven.

Wanneer u contact met Caravan Trading Europe BV wilt opnemen middels een email, krijgt Caravan Trading Europe BV (een deel van) uw persoonsgegevens te zien. Deze persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen in het klantensysteem van Caravan Trading Europe BV. De enige persoonsgegevens die bij Caravan Trading Europe BV worden opgeslagen zijn de gegevens van de email die u stuurt (naam en mailadres).

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u is overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • voor het verrichten van de aangeboden diensten;
  • om met u in contact te kunnen komen;
  • mogelijke levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

Cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten wordt er gebruik gemaakt van functionele cookies. Tevens maken wij geen gebruik van Google Analytics.

Beveiliging en bewaartermijnen

Caravan Trading Europe BV neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via email. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag, via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkersovereenkomst aangaan. Caravan Trading Europe BV verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden met wie zij een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, wanneer dit noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

Wanneer via de website van Caravan Trading Europe BV, wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Caravan Trading Europe BV.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Deze website vormt geen aanbod door de fabrikant en/of Caravan Trading Europe BV. De fabrikant en/of Caravan Trading Europe BV behouden zich het recht voor de specificaties en prijzen op ieder gewenst moment te veranderen wanneer materialen of omstandigheden dit vereisen. Dealers verkopen de producten van deze website voor eigen rekening en niet als agent van de fabrikant. Dienovereenkomstig zijn zij niet bevoegd om de fabrikant en/of Caravan Trading Europe BV ergens toe te verbinden of om enige bewering of toezegging van welke aard dan ook namens de fabrikant en/of Caravan Trading Europe BV te doen.